Perintäpalvelu

Perintäpalvelun toimenpiteet koskien velkojen perintää toisen yhtiön puolesta tai saatavien/velkojen haltuunotto perintää varten tehdään tietosuojaviranomaisilta saadulla lisenssillä.

Kaikki perintämenettelyt on koottu noudattamalla hyvää käytäntöä ja kuluttajasuojaviraston suosituksia.

Velkojen perinnässä Requisita Oy noudattaa aina lakia saatavien perinnästä sekä hyvää perintätapaa. Yleensä velkojan puolesta lähetetään kaksi maksumuistutusta erääntynyttä maksua koskien. Muistutusten jälkeen velallisellelähetetään ainakin yksi maksuvaatimus . Normaalikäytännössä lähetämme kaksi maksumuistutusta ja kaksi maksuvaatimusta ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Esimerkki siitä, miten velanperintä tehdään:

1. Lasku tai muu ilmoitus erääntyneestä maksusta lähetettiin velalliselle vähintään 14 päivää ennen eräpäivää

2. Asiakas ei maksa ajoissa

3. Velkoja ottaa yhteyttä perintätoimistoon

4. Tietoja asiakkaista kerätään puhelinrekisteristä jne.

5. Perintätoimisto lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen 14 päivää eräpäivän jälkeen sisältäen ehdotuksen maksuohjelman luomiseksi

6. Puhelinkeräys alkaa

7. Jos velallinen ei tee mitään, uusi muistutus lähetetään 14 päivää edellisen muistutuksen lähettämisestä

8. Jos velallinen ei tee mitään, lähetetään maksuvaatimus, jossa mainitaan ainakin seuraavat tiedot:

a. sekä velkojan että perintätoimiston nimi ja osoite.

b. velkaperusteet (velvoite tai sopimus, johon velka perustuu)

c. tiedot velasta (pääoma, korot, viivästyskorot ja perimiskulut sekä kokonaissumma)

d. saaja, maksutapa ja maksuosoite

e. tiedot velallisen mahdollisuudesta valittaa velan määrästä ja sen perusteista

f. jos koron laskentaperustetta ei ole määritelty maksuvaatimuksena, velalliselle on kerrottava, että tiedot siitä, miten korko lasketaan, ja kokonaismäärä on saatavilla pyynnöstä

9. Puhelinkeräys jatkuu

10. jos mitään ei tapahdu, uusi maksuvaatimus lähetetään sisältäen ilmoituksen velkojan oikeudesta ilmoittaa maksuhäiriöstä

11. Puhelinkeräys jatkuu Velalliselle ilmoitamme maksuhäiriömerkinnän ilmoittamisesta 21 päivän jälkeen

12. jos mitään ei tapahdu, maksuhäiriömerkintä ilmoitetaan

13. Asiakasta tarkkaillaan lisätoimien osalta

14. Jos mitään ei tapahdu, asia arvioidaan ja asian käsittely tuomioistuimessa alkaa päätöksen mukaisesti