Rekisteriseloste

RQ Tieto Oy:N REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
RQ Tieto Oy
PL 195
00121 Helsinki
Info[at]requisita.fi
+358 (0)9 3154 9587 (pvm/mpm)
Y-tunnus 2484317-6

2. YHTEYSHENKILÖ
PL 195
00121 Helsinki
+358 (0)9 3154 9587 (pvm/mpm)

3. REKISTERIN NIMI
RQ Tieto Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterinpitäjän ylläpitämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa laskutustoimintaan, oikeudelliseen konsultointiin ja luottoanalyyseihin liittyvien toimeksiantojen, sekä vireillä olevien että jo päättyneiden, asianmukainen käsittely, seuranta ja hallinta, henkilötietolain (523/1999) 8 § ja 13.2 §:n mukaisesti. Rekisterin tarkoituksena on myös rekisteritietojen käsittely, tallennus sekä säilytys lain ja viranomaismääräysten- ja ohjeiden mukaisesti. Järjestelmään rekisteröidään ja tallennetaan vain yhtiön toimeksiantojen kannalta tarpeelliset tiedot.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää tiedot toimeksiantajista ja toimeksiantojen kohteista. Toimeksiantajia koskevat tiedot sisältävät rekisteröidyn nimen, henkilö-/Ytunnuksen, yhteistiedot, tiedot yhteishenkilöistä, tiedot toimeksiannon kohteesta (määrä), maksuyhteistiedot, laskutus- eli myyntireskontratiedot sekä muita toimeksiantajien ilmoittamia ja muutoin tietoon saatettuja asioiden hoitoon ja/tai toimeksiantajiin liittyviä tietoja. Toimeksiantojen kohteita koskevat tiedot sisältävät nimen, henkilö-/Y-tunnuksen/syntymäajan, yhteistiedot, tiedot saatavista ja niiden perusteesta kuten myös niiden määrästä, asian käsittelyvaiheet, toimeksiantojen kohteiden itsensä ilmoittamat asiaan liittyvät tiedot, sekä mahdolliset muut lisätiedot, päätökset sekä täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Saatavaa ja velallista koskevia tietoja saadaan toimeksiantajalta, velalliselta itseltään, luottorekisterinpitäjältä, numero- ja osoitepalvelusta, tietopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, väestötietojärjestelmästä, ulosottoviranomaisilta, tuomioistuimilta sekä oikeusasiakirjoista.

7. TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterin tietoja ei luovuteta toimeksiantosuhteeseen liittyvän prosessin ulkopuolisille tahoille. Rekisterin ylläpitäjä voi luovuttaa asian hoitamista varten tarpeelliset tiedot voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tuomioistuimille sekä ulosottoviranomaisille. Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta henkilörekisterin tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS
Manuaalisesti tallennettu materiaali säilytetään yrityksen lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, johon pääsy ulkopuolisilta on asianmukaisesti estetty. Työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus, myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Kaikilla työntekijöillämme on lisäksi henkilötietolain 33 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus, koskien rekisterissä olevia tietoja. Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. RQ Tieto Oy:n toimitiloissa liikkuminen ilman asianmukaista lupaa ei ole mahdollista. Tietoihin ja tietokantoihin pääsy on vain tietyillä nimetyillä henkilöillä. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa, ja niiden asianmukaista käyttöä myös valvotaan. Käyttöoikeus päättyy viimeistään henkilön työsuhteen päättyessä. Samassa yhteydessä poistetaan myös kyseisen henkilön käyttäjätunnus sekä salasana. Työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus, sekä käyttöoikeuden että työsuhteen päättymisen jälkeen. Kaikilla työntekijöillämme on lisäksi henkilötietolain 33 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus, koskien rekisterissä olevia tietoja.

9. TARKASTUSOIKEUS, KIELTO-OIKEUS SEKÄ VIRHEELLISEN TIEDON KORJAUS JA POISTAMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna (Henkilötietolaki 28 §) osoitteeseen:

RQ Tieto Oy
PL 195
00121 Helsinki

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus korjata rekisterissään oleva virheellinen, puutteellinen, asian hoitamisen kannalta tarpeeton sekä vanhentunut tieto. Korjaaminen tehdään ilman aiheetonta viivytystä joko oma-aloitteisesti tai perustellusta pyynnöstä (Henkilötietolaki 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (Henkilötietolaki 30 §).